Registered users
2016-09 130
2016-10 359
2016-11 448
2016-12 508
2017-01 678
2017-02 918
2017-03 1,157
2017-04 1,408
2017-05 1,596
2017-06 1,672
2017-07 1,754
2017-08 1,808
2017-09 1,860
2017-10 2,010
2017-11 2,143
2017-12 2,233
2018-01 2,418
2018-02 2,737
2018-03 2,905
2018-04 3,045
2018-05 3,389
2018-06 3,585
2018-07 3,812
2018-08 4,048
2018-09 4,219
2018-10 4,394
2018-11 4,593
2018-12 4,780
2019-01 4,986
2019-02 5,185
2019-03 5,391
2019-04 5,641
2019-05 5,915
2019-06 6,056
2019-07 6,199
2019-08 6,445
2019-09 6,659
2019-10 6,870
2019-11 7,142
2019-12 7,339
2020-01 7,448
2020-02 7,610
2020-03 7,719
2020-04 7,824
2020-05 7,902
2020-06 8,009
2020-07 8,118
2020-08 8,214
2020-09 8,360
2020-10 8,483
2020-11 8,613
2020-12 8,676
2021-01 8,704
2021-02 8,752
2021-03 8,786
2021-04 8,821
2021-05 8,858
2021-06 8,875
2021-07 8,902
2021-08 8,927
2021-09 8,953
2021-10 8,975
2021-11 8,978

Loan types

Invoice financing
21.11% 8,164,237 €
Secured car loan
30.23% 11,693,306 €
Mortgage loan
14.46% 5,595,341 €
Business loan
7.48% 2,893,752 €
Personal loan
2.96% 1,146,239 €

Loan activity

Repaid loans
77.63% 30,030,248 €
Outstanding loans
22.37% 8,652,493 €

Loan performance details

Loan originated Principal repaid Loan outstanding Current 1-15 Days Late 16-30 Days Late 31-60 Days Late 61-90 Days Late 91+ Days Late Default
Business loan 2,623,015 € 1,545,599.19 € 1,077,415.81 € 594,560.28 € 12,201.51 € 1,837.88 € 14,499.20 € 15,764.58 € 438,552.36 € 212,744.21 €
First Finance (business) 2,343,106 € 1,298,379.85 € 1,044,726.15 € 576,109.80 € 11,179.34 € 1,538.19 € 13,190.51 € 14,034.31 € 428,674 € 212,744.21 €
Credital 231,847 € 231,847 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 48,062 € 15,372.34 € 32,689.66 € 18,450.48 € 1,022.17 € 299.69 € 1,308.69 € 1,730.27 € 9,878.36 € 0 €
Invoice financing 3,803,734 € 3,672,044.90 € 131,689.10 € 84,341.10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 47,348 € 84,341.10 €
First Finance (business) 3,598,567 € 3,490,664.90 € 107,902.10 € 84,341.10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23,561 € 84,341.10 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 205,167 € 181,380 € 23,787 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23,787 € 0 €
Mortgage loan 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 387,073.45 € 3,049.03 € 87.84 € 3,103.13 € 3,069.74 € 722,737.76 € 308,045.99 €
First Finance (business) 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 387,073.45 € 3,049.03 € 87.84 € 3,103.13 € 3,069.74 € 722,737.76 € 308,045.99 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Secured car loan 17,747,843 € 12,670,182.10 € 5,077,660.90 € 613,682.74 € 35,372.79 € 10,766.37 € 48,592.71 € 71,432.24 € 4,297,814.04 € 0 €
First Finance (business) 17,619,184 € 12,634,339.57 € 4,984,844.43 € 545,678.81 € 32,800.04 € 10,493.40 € 45,779.66 € 68,651.48 € 4,281,441.03 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 14,235 € 14,235 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 114,424 € 21,607.53 € 92,816.47 € 68,003.93 € 2,572.75 € 272.97 € 2,813.05 € 2,780.76 € 16,373.01 € 0 €
Personal loan 3,200,392 € 2,083,800.67 € 1,116,591.33 € 156,866.73 € 15,634.37 € 12,353.96 € 31,420.15 € 34,497.80 € 865,818.32 € 0 €
First Finance (business) 216 € 216 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 3,200,176 € 2,083,584.67 € 1,116,591.33 € 156,866.73 € 15,634.37 € 12,353.96 € 31,420.15 € 34,497.80 € 865,818.32 € 0 €
33,284,540 € 24,762,061.91 € 8,522,478.09 € 1,836,524.30 € 66,257.70 € 25,046.05 € 97,615.19 € 124,764.36 € 6,372,270.48 € 605,131.30 €