Registered users
2016-09 128
2016-10 357
2016-11 447
2016-12 507
2017-01 677
2017-02 917
2017-03 1,156
2017-04 1,407
2017-05 1,595
2017-06 1,672
2017-07 1,754
2017-08 1,808
2017-09 1,860
2017-10 2,010
2017-11 2,144
2017-12 2,234
2018-01 2,419
2018-02 2,738
2018-03 2,906
2018-04 3,046
2018-05 3,390
2018-06 3,586
2018-07 3,813
2018-08 4,049
2018-09 4,220
2018-10 4,395
2018-11 4,594
2018-12 4,781
2019-01 4,987
2019-02 5,186
2019-03 5,392
2019-04 5,642
2019-05 5,916
2019-06 6,057
2019-07 6,203
2019-08 6,449
2019-09 6,663
2019-10 6,875
2019-11 7,147
2019-12 7,344
2020-01 7,453
2020-02 7,616
2020-03 7,725
2020-04 7,830
2020-05 7,908
2020-06 8,015
2020-07 8,124
2020-08 8,220
2020-09 8,366
2020-10 8,489
2020-11 8,619
2020-12 8,683
2021-01 8,711
2021-02 8,759
2021-03 8,793
2021-04 8,811

Loan types

Invoice financing
21.09% 8,145,670 €
Secured car loan
30.27% 11,692,315 €
Mortgage loan
14.48% 5,595,341 €
Business loan
7.42% 2,866,460 €
Personal loan
2.95% 1,140,306 €

Loan activity

Repaid loans
77.12% 29,790,436 €
Outstanding loans
22.88% 8,839,522 €

Loan performance details

Loan originated Principal repaid Loan outstanding Current 1-15 Days Late 16-30 Days Late 31-60 Days Late 61-90 Days Late 91+ Days Late Default
Business loan 2,595,723 € 1,537,947.89 € 1,057,775.11 € 709,035.13 € 11,682.76 € 7,339.06 € 19,437.56 € 18,657.95 € 291,622.65 € 212,744.21 €
First Finance (business) 2,343,106 € 1,298,379.85 € 1,044,726.15 € 699,202.78 € 10,065.12 € 7,339.06 € 17,838.59 € 18,657.95 € 291,622.65 € 212,744.21 €
Credital 231,847 € 231,847 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 20,770 € 7,721.04 € 13,048.96 € 9,832.35 € 1,617.64 € 0 € 1,598.97 € 0 € 0 € 0 €
Invoice financing 3,785,167 € 3,642,524.90 € 142,642.10 € 91,458.10 € 9,466 € 16,187 € 1,970 € 0 € 23,561 € 84,341.10 €
First Finance (business) 3,598,567 € 3,490,664.90 € 107,902.10 € 84,341.10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23,561 € 84,341.10 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 186,600 € 151,860 € 34,740 € 7,117 € 9,466 € 16,187 € 1,970 € 0 € 0 € 0 €
Mortgage loan 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 741,844.40 € 1,899.30 € 997.95 € 159,616.09 € 2,835.27 € 211,927.94 € 308,045.99 €
First Finance (business) 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 741,844.40 € 1,899.30 € 997.95 € 159,616.09 € 2,835.27 € 211,927.94 € 308,045.99 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Secured car loan 17,746,852 € 12,670,172.72 € 5,076,679.28 € 1,222,152.70 € 259,308.57 € 593,727.37 € 1,050,142.85 € 394,277.15 € 1,557,070.64 € 0 €
First Finance (business) 17,619,184 € 12,634,339.57 € 4,984,844.43 € 1,134,561.73 € 258,071.83 € 592,371.39 € 1,048,857.34 € 393,977.66 € 1,557,004.48 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 14,235 € 14,235 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 113,433 € 21,598.15 € 91,834.85 € 87,590.97 € 1,236.74 € 1,355.98 € 1,285.51 € 299.49 € 66.16 € 0 €
Personal loan 3,194,459 € 2,077,907.13 € 1,116,551.87 € 496,782.05 € 30,272.10 € 35,862.93 € 123,450.97 € 146,976.73 € 283,207.09 € 0 €
First Finance (business) 216 € 216 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 3,194,243 € 2,077,691.13 € 1,116,551.87 € 496,782.05 € 30,272.10 € 35,862.93 € 123,450.97 € 146,976.73 € 283,207.09 € 0 €
33,231,757 € 24,718,987.69 € 8,512,769.31 € 3,261,272.38 € 312,628.73 € 654,114.31 € 1,354,617.47 € 562,747.10 € 2,367,389.32 € 605,131.30 €