Registered users
2016-09 130
2016-10 359
2016-11 449
2016-12 509
2017-01 679
2017-02 919
2017-03 1,158
2017-04 1,409
2017-05 1,597
2017-06 1,674
2017-07 1,756
2017-08 1,810
2017-09 1,862
2017-10 2,012
2017-11 2,146
2017-12 2,236
2018-01 2,421
2018-02 2,740
2018-03 2,908
2018-04 3,048
2018-05 3,392
2018-06 3,588
2018-07 3,815
2018-08 4,051
2018-09 4,222
2018-10 4,397
2018-11 4,596
2018-12 4,783
2019-01 4,989
2019-02 5,188
2019-03 5,394
2019-04 5,644
2019-05 5,918
2019-06 6,059
2019-07 6,205
2019-08 6,451
2019-09 6,665
2019-10 6,876
2019-11 7,148
2019-12 7,345
2020-01 7,454
2020-02 7,617
2020-03 7,726
2020-04 7,831
2020-05 7,909
2020-06 8,016
2020-07 8,125
2020-08 8,221
2020-09 8,367
2020-10 8,490
2020-11 8,620
2020-12 8,683
2021-01 8,711
2021-02 8,759
2021-03 8,793
2021-04 8,828
2021-05 8,865
2021-06 8,879

Loan types

Invoice financing
21.09% 8,150,998 €
Secured car loan
30.26% 11,692,580 €
Mortgage loan
14.48% 5,595,341 €
Business loan
7.44% 2,873,946 €
Personal loan
2.96% 1,143,056 €

Loan activity

Repaid loans
77.46% 29,936,725 €
Outstanding loans
22.54% 8,709,062 €

Loan performance details

Loan originated Principal repaid Loan outstanding Current 1-15 Days Late 16-30 Days Late 31-60 Days Late 61-90 Days Late 91+ Days Late Default
Business loan 2,603,097 € 1,539,978.75 € 1,063,118.25 € 676,130.07 € 9,252.82 € 9,769.18 € 19,226.20 € 11,682.76 € 337,057.22 € 212,744.21 €
First Finance (business) 2,343,106 € 1,298,379.85 € 1,044,726.15 € 664,246.78 € 9,225.77 € 8,140.57 € 17,589.66 € 10,065.12 € 335,458.25 € 212,744.21 €
Credital 231,847 € 231,847 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 28,144 € 9,751.90 € 18,392.10 € 11,883.29 € 27.05 € 1,628.61 € 1,636.54 € 1,617.64 € 1,598.97 € 0 €
Invoice financing 3,790,495 € 3,654,979.90 € 135,515.10 € 84,341.10 € 3,826 € 0 € 0 € 15,657 € 31,691 € 84,341.10 €
First Finance (business) 3,598,567 € 3,490,664.90 € 107,902.10 € 84,341.10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23,561 € 84,341.10 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 191,928 € 164,315 € 27,613 € 0 € 3,826 € 0 € 0 € 15,657 € 8,130 € 0 €
Mortgage loan 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 403,455.06 € 1,940.67 € 333,519.92 € 2,928.75 € 1,899.30 € 375,377.25 € 308,045.99 €
First Finance (business) 5,909,556 € 4,790,435.05 € 1,119,120.95 € 403,455.06 € 1,940.67 € 333,519.92 € 2,928.75 € 1,899.30 € 375,377.25 € 308,045.99 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Secured car loan 17,747,117 € 12,670,172.72 € 5,076,944.28 € 1,047,123.66 € 47,765.12 € 34,351.01 € 93,177.92 € 259,308.57 € 3,595,218 € 0 €
First Finance (business) 17,619,184 € 12,634,339.57 € 4,984,844.43 € 964,543.90 € 46,697.63 € 32,765.13 € 90,555.08 € 258,071.83 € 3,592,210.86 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 14,235 € 14,235 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus finance 113,698 € 21,598.15 € 92,099.85 € 82,579.76 € 1,067.49 € 1,585.88 € 2,622.84 € 1,236.74 € 3,007.14 € 0 €
Personal loan 3,197,109 € 2,077,907.13 € 1,119,201.87 € 342,898.25 € 24,218.60 € 20,498.57 € 100,038.88 € 61,676.33 € 569,871.24 € 0 €
First Finance (business) 216 € 216 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Credital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DPMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Giantus pożyczki 3,196,893 € 2,077,691.13 € 1,119,201.87 € 342,898.25 € 24,218.60 € 20,498.57 € 100,038.88 € 61,676.33 € 569,871.24 € 0 €
33,247,374 € 24,733,473.55 € 8,513,900.45 € 2,553,948.14 € 87,003.21 € 398,138.68 € 215,371.75 € 350,223.96 € 4,909,214.71 € 605,131.30 €